วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
23  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์
23  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์
22  พ.ค. 2566
ซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหายสายเลียบลำน้ำชี บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๑๔
22  พ.ค. 2566
ซ่อมแซมคันคูลำห้วยขี้เหล็ก บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๑
22  พ.ค. 2566
จ้างเข้าเล่มสรุปการดำเนินในโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
22  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์
22  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์
18  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเข้าเล่มสรุปการดำเนินในโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
จ้างจ้างทำป้ายอคิลิค(ขนาด ๖๐ ซม.x ๓๐ ซม.)ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย(รายนามนางสาว สวรรค์ แฝงด่านกลาง ราษฏร หมู่ ๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง