วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ค. 2566
จัดซื้อเทียนพรรษาขนาด ๙X๙๐ เซนติเมตร และเครื่องสังฆทาน ในโครงการประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖
18  ก.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์การทำกิจกรรมในโครงการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและสวมหมวกกันน็อค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนโพธิ์ สังกัดกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด ๒.๕๐ x ๒.๗๐ เซ็นติเมตร จำนวน ๑ ป้าย ในโครงการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและสวมหมวกกันน็อค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนโพธิ์ สังกัดกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมคันคูลำห้วยจุดหลังวัด บ้านหนองทอน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมคันคูลำห้วยดู่ บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด ๒.๕๐ x ๒.๗๐ เซ็นติเมตร จำนวน ๑ ป้าย ในโครงการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและสวมหมวกกันน็อค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนสวรรค์ สังกัดกองการศึกษาฯ
11  ก.ค. 2566
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การทำกิจกรรมในโครงการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและสวมหมวกกันน็อค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนสวรรค์ สังกัดกองการศึกษาฯ
10  ก.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง(ฝาปิดท่อระบายน้ำ)สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
จ้างจ้างทำป้ายไวนิล (งานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานจังหวัดชัยภูมิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง