วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มิ.ย. 2566
จัดหาเครื่องดื่มชนิดขวด จำนวน ๑๗ แพ็ค ในโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
13  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขนาด ๑ื๒.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย ป้ายรณรงค์โรคไข้เลือดออก ขนาด ๑ื๒ เมตร จำนวน ๕ ป้าย
13  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายอะเบท) ขนาดบรรจุถังละ ๑,๒๕๐ ซอง และ สารเคมีกำจัดยุงลาย จำนวน ๙ ขวด (สำนักปลัด)
13  มิ.ย. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล (วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี)ขนาด ๒.๕ื๓.๕ เมตร จำนวน ๑ ป้าย สำนักปลัด
13  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ (สำนักปลัด)
13  มิ.ย. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล (ปลูกต้นไม้วันต้นไม้ประจำปีของชาติ วันวิสาขบูชา) ขนาด ๑.๑๐ ื ๒.๓๐เมตร จำนวน ๑ ป้าย สำนักปลัด
1  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ฝาปิดท่อระบายน้ำ)สำนักปลัด
1  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์เก็บขนขยะ (ทะเบียน 83-4881 ชัยภูมิ)
31  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด
31  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ช่องเก็บสายยางส่งน้ำ)สำนักปลัด