วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.บ้านคอนสวรรค์
6  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ
5  ก.ค. 2566
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียน ศพด.บ้านโนนโพธิ์ ระหว่างวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นนมยูเอชที รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี จำนวน ๒๓ คน ๆ ละ ๙๖ กล่อง รวม ๒,๒๐๘ กล่อง
5  ก.ค. 2566
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียน ศพด.บ้านคอนสวรรค์ ระหว่างวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นนมยูเอชที รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี จำนวน ๒๙ คน ๆ ละ ๙๖ กล่อง รวม ๒,๗๘๔ กล่อง
3  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างเหมารถสำหรับฝังกลบกำจัดขยะบ่อขยะโคกหนองม่วง บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างเหมารถสำหรับฝังกลบกำจัดขยะบ่อขยะโนนหว่านไพร บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก(ดีเซล) รถกะบะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
29  มิ.ย. 2566
จ้างเหมารถสำหรับฝังกลบกำจัดขยะ บ่อขยะโคกหนองม่วง หมู่ที่ ๙ บ้านคอนสวรรค์