วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนสวรรค์ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องปริ้นเตอร์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ(๑๘ หน้า/นาที) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เอกสารบานเลื่อนเตี้ย ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๒ หลัง,ตู้เก็บเอกสาร ๒ บาน(แบบทึบ) จำนวน ๕ หลัง,โต๊ะคอมพิวเตอร์ ๘๐ ซม. จำนวน ๑ ตัว ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางคุ้มโนนมูก หมู่ที่ 8 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  ส.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ ระหว่างวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นนมยูเอชที รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี จำนวน ๑๔๙ คน ๆ ละ ๑๐๗ กล่อง รวม ๑๕,๙๔๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียน ศพด.บ้านคอนสวรรค์ ระหว่างวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นนมยูเอชที รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี จำนวน ๒๙ คน ๆ ละ ๙๖ กล่อง รวม ๒,๗๘๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียน ศพด.บ้านโนนโพธิ์ ระหว่างวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นนมยูเอชที รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี จำนวน ๒๓ คน ๆ ละ ๙๖ กล่อง รวม ๒,๒๐๘ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบุคคลภายนอกประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการอบรมฝึกอาชีพการทำดอกไม้จันทน์ งานสวัสดิการสังคมฯ สำนักปลัด