วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2566
จ้างเหมารถสำหรับฝังกลบกำจัดขยะ บ่อขยะโคกหนองม่วง หมู่ที่ ๖ บ้านโนนโพธิ์
29  มิ.ย. 2566
จ้างทำตรายางกองช่าง จำนวน ๒ รายการ
19  มิ.ย. 2566
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง(ฝาปิดท่อระบายน้ำ)สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งหรือข้ออ่อน) สำนักปลัด
16  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน สว่านไฟฟ้าเจาะเหล็ก/ไม้ สว่านไฟฟ้าเจาะปูน เครื่องตัดเหล็กแบบแท่นตัดไฟเบอร์ เครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือสำนักปลัด
16  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด
16  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ฝาปิดท่อระบายน้ำ)สำนักปลัด
16  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ตู้เชื่อมไฟฟ้า) สำนักปลัด
15  มิ.ย. 2566
วางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายนานายสำราญ เพิ่มศรี และนานางจำปี แต่งพงษ์ บ้านโนนขุนทิพย์ หมู่ที่ 7
15  มิ.ย. 2566
วางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายไปห้วยโสก บ้านจอก หมมู่ที่ 12