วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2566
ซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้สูงอายุตามโครงการตรวจวัดและคัดกรองความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการมองเห็นของกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่ห่างไกลการพลัดตกหกล้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ ระหว่างวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ นมยูเอชที รสจด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี สำหรับเด็กนักเรียนบ้านโนนโพธิ์ จำนวน ๑๐๖ คน ๆ ละ ๑๐๗ กล่อง รวม ๑๑,๓๔๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก(ดีเซล) รถกะบะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ก.ย. 2566
จ้างจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ ๘๓-๔๘๘๑ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างป้ายไวนิล(โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงก่อนและหลังคลอดเชิงรุก) จ้างทำป้ายไวนิลสุขศึกษา ขนาด ๑.๒ x ๒.๕ เมตร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อชุดอาหารสาธิตพร้อมคู่มือฯ โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงก่อนและหลังคลอดเชิงรุก จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริมเพิ่มไอโอดีนก่อนตั้งครรภ์ (โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงก่อนและหลังคลอดเชิงรุก) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ) องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค นายกฯรหัส ๔๑๖-๖๕-๐๐๕๔) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง