วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน สว่านไฟฟ้าเจาะเหล็ก/ไม้ สว่านไฟฟ้าเจาะปูน เครื่องตัดเหล็กแบบแท่นตัดไฟเบอร์ เครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือสำนักปลัด
16  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด
16  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ฝาปิดท่อระบายน้ำ)สำนักปลัด
16  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ตู้เชื่อมไฟฟ้า) สำนักปลัด
15  มิ.ย. 2566
วางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายนานายสำราญ เพิ่มศรี และนานางจำปี แต่งพงษ์ บ้านโนนขุนทิพย์ หมู่ที่ 7
15  มิ.ย. 2566
วางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายไปห้วยโสก บ้านจอก หมมู่ที่ 12
15  มิ.ย. 2566
วางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายไปห้วยเสียว บ้านจอก หมู่ 2
15  มิ.ย. 2566
วางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายห้วยเสียว บ้านหนองชาติ หมู่ที่ 3
15  มิ.ย. 2566
วางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายไปโคกหนองม่วง บ้านหนองทอน หมู่ที่ 4
15  มิ.ย. 2566
วางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายหลังวัดบ้านหนองทอน บ้านหนองทอน หมู่ที่ 4