วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๒-๐๑๖
10  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข๙๙๔๐ ชัยภูมิ
9  ส.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ) องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางคุ้มโนนมูก หมู่ที่ 8 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ส.ค. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางคุ้มโนนมูก หมู่ที่ 8 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
26  ก.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล (โครงการประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ ) ขนาด ๑.๒๐ ื ๒.๖๐เมตร จำนวน ๑ ป้าย กองการศึกษาฯ
26  ก.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่มขวดเล็กขนาด ๓๕๐ มล.ในโครงการประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ กองการศึกษาฯ
26  ก.ค. 2566
จัดซื้อเทียนพรรษาขนาด ๙X๙๐ เซนติเมตร และเครื่องสังฆทาน ในโครงการประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖
18  ก.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์การทำกิจกรรมในโครงการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและสวมหมวกกันน็อค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนโพธิ์ สังกัดกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด ๒.๕๐ x ๒.๗๐ เซ็นติเมตร จำนวน ๑ ป้าย ในโครงการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและสวมหมวกกันน็อค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนโพธิ์ สังกัดกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง