วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มิ.ย. 2567
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์และเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗
24  มิ.ย. 2567
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์และเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ ระหว่างวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗
24  มิ.ย. 2567
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียน ศพด.บ้านคอนสวรรค์และเด็กนักเรียน ศพด.บ้านโนนโพธิ์ ระหว่างวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗
17  มิ.ย. 2567
ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ (โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มี ภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลผ้าอ้อมผู้ใหญ่ (โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๗ ขนาด ๑.๒๕ x ๒.๒๕ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาเครื่องเสียง ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ฯตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์และสารเคมีกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก ใน โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 40-001 สายทาง สายหัวหนองอ้อ-ถนนลาดยางบ่อขยะ หมู่ที่ 9 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลคอนสวรรค์ กว้าง 4 เมตร ยาว 1500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)