องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th
 
 
สำนักงานปลัด

 
นายวิกรม แก้วเพชร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางสาวสุรินณา  มิ่งศิริ
 หัวหน้าสำนักกปลัด อบต.
 

 นางลินจง  ด่านแก้ว
นางสาวจุฬาภรณ์  ดวงวิญญาณ  นางพรรณิดา  แกมจินดา
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล
            
 
 
นายพรสวรรค์  ไสยาสน์ นายอานนท์  บุญโนนแต้
สิบเอกสิทธิพงษ์  พัฒนธีรานนท์ 
 เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   
 นางจารุวรรณ  ตอเงิน
 นางสาวอังคณางค์  ชาวนาฮี นายธีรพงษ์  ทองจำรูญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้่ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ

   
นางสาวพรรณิภา   ศรีคำ  นายอภิศักดิ์  เคิมชัยภูมิ  นางจันจง  บาลพิทักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน   พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ แม่บ้าน
     
นายอภิชัย  เคิมชัยภูมิ
นายสละ  แฝงสวรรค์
 นายศักดา  บำรุงหมู่
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 
จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย
จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ
     
นายภาณุวัฒน์  สง่าแดน
นายบุญเส็ง  ซุยอุ้ย
นายดวน  คุณนา
  จ้างเหมางานขัยรถยนต์
(ส่วนกลาง)
จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ
 
 น.ส.วราภรณ์  ปาเป้า
จ้างเหมางานสาธารณสุข