องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2558
Updated 2020 Dec, 11

สภา อบต.


นายพัฒน์พงษ์  เพิ่มยินดี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 นายสุชาติ  คณาโจด
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

  นายสุรัตน์  ต่อกำลัง  นายวิรัตน์  พิมสิม  นายไพฑูรย์  มิ่งไม้ มิ่งเจริญผล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2

 

นายอาคม  เชยชัยภูมิ
  นายเศรษฐศักดิ์  เนื่องชมพู 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5

นายวิเศษ  บุญเกื้อ
นายคำตา  ทวีเปล่ง นายคธาศักดิ์  บาลพิทักษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
   

 นายรัก  เคยชัยภูมิ นายพัฒน์พงษ์  เพิ่มยินดี  นายกองตา  บำรุงหมู่ นางวิสุดา  จอกเงิน
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9


 

 
   นายอาคม  ปาเป้า นายสุชาติ  คณาโจด
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
     
  นายประกอบ  แหชัยภูมิ น.ส.อังค์ริสา  ธนาวรินทร์สกุล
 นายธันวา  เมตตา นางสำรวย  ทวีชีพ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่13นางบุหลัน  ดวงใจ   นายชัยวัฒน์  งามสวัสดิ์
 นางประดิษฐ์  แฝงสวรรค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15