องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2558
Updated 2020 Dec, 11

ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ +

นายณัฐพล  ปลายชัยภูมิ

  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 044-848563
  อีเมล์ + admin@khonsawansao.go.th

  ชื่อ +  นายเสกสรรค์  นราพงษ์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 044-848563 ต่อ 17
  อีเมล์ + admin@khonsawansao.go.th
 
  ชื่อ + นางสาวสุรินณา  มิ่งศิริ
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักงานปลัด
  โทรศัพท์ + 044-848563
  อีเมล์ + admin@khonsawansao.go.th
 

  ชื่อ + นางยุพิน  สมัตถะ
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 044-848563 ต่อ 12
  อีเมล์ + admin@khonsawansao.go.th
  ชื่อ + นายเสกสรรค์  นราพงษ์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 044-848563 ต่อ 14
  อีเมล์ + admin@khonsawansao.go.th

  ชื่อ + นางจินตนา  ทัดมาลา
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ + 044-848563 ต่อ 13
  อีเมล์ + admin@khonsawansao.go.th